Algemene voorwaarden:

Om achteraf misverstanden te voorkomen is het noodzakelijk om voorafgaande aan een afspraak
deze Algemene Voorwaarden te lezen.

Aanvaarding Het maken van een afspraak betekent dat u akkoord gaat met onderstaande Algemene Voorwaarden.

Artikel 1 Algemeen
Luova Coaching en Training staat ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 75624532 . Deze voorwaarden gelden voor www.luovalifedesign.nl en alle andere websites van H.C.J. Edorh-Lammers.

Artikel 2 Overeenkomsten
Een overeenkomst komt tot stand na het maken van een afspraak door de cliënt. Luova Coaching & Training is gerechtigd aanmeldingen te weigeren. Indien een aanmelding niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van reden aan de klant medegedeeld. De cliënt is na het maken van een afspraak voor een coachsessie gerechtigd uiterlijk 24 uur van te voren deze afspraak kosteloos te annuleren. Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak heeft Luova Coaching & Training het recht, ongeacht de reden van annulering, de helft (50%) van de geldende coachsessie- of trainingskosten bij de cliënt in rekening te brengen. Bij het niet verschijnen op een afspraak worden de volledige kosten van de coachsessie of geboekte training in rekening gebracht.

Artikel 3 Privacy
3.1 Luova Coaching & Training zal de gegevens van de cliënt nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen.

Artikel 4 Prijzen
4.1 Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
4.2 Luova Coaching & Training kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van type-, zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5 Betalingen
5.1 Betaling geschiedt via bank door middel van een factuur of contant direct na afloop van de sessie contant. De factuur dient u binnen 10 dagen na de datum van de verstuurde factuur te hebben voldaan.
Trainingen en Workshops worden uiterlijk 48 uur vooraf betaald door de cliënt om een plek te
kunnen garanderen.
Bankrekeningnummer: NL 85 RABO 0345145283 op naam van H.C.J. Edorh-Lammers / Luova Coaching & Training

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 Luova Coaching & Training is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van klant en derden, en evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen persoonlijke schade (lichamelijk en geestelijk), studie- of bedrijfsstagnatie. De klant vrijwaart Luova Coaching & Training tegen alle aanspraken van derden terzake.

Artikel 7 Overmacht
7.1 Luova Coaching & Training heeft in geval van iedere vorm van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de aanmelding van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dit door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Luova Coaching & Training gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 8 Het recht tot stoppen van de sessie/traject/training
8.1 De cliënt behoudt ten alle tijden het recht om het coachtraject/gemaakte afspraken/trainingen te stoppen. Gemaakte afspraken worden volgens de bepaling in Artikel 2 afgehandeld. Reeds betaalde kosten voor afspraken die binnen de gestelde termijn van 24 uur voortijdig afgezegd worden, zullen naar rato terugbetaald worden. Indien tijdens de behandeling blijkt dat er onvoldoende motivatie bij de cliënt aanwezig is,
behoudt Luova Coaching & Training eveneens het recht om de behandeling te stoppen, en geldt de zelfde afwikkeling van de kosten.

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing,
9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.